Fundacja Kapitałowa „Twoje Zdrowie”

Fundacja Kapitałowa „Twoje Zdrowie” (Fundacja) założona została w 2014 roku w Warszawie, a jej jedynym fundatorem jest Związek Rzemiosła Polskiego. Głównym celem działalności Fundacji jest koordynowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw dla osób starszych, ich rodzin i otoczenia oraz kroków podejmowanych przez instytucje publiczne i prywatne, pośrednio lub bezpośrednio na rzecz Programu. Zadaniem Fundacji jest także szeroko rozumiane integrowanie środowisk wsparcia i otoczenia osób starszych, wokół działań zmierzających do zaspokojenia ich potrzeb, w tym rozwijanie działań dotyczących współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz seniorów, w szczególności usług opiekuńczych, teleopiekuńczych, medycznych, telemedycznych oraz bytowych.

Fundacja inicjuje od wielu lat współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, pełniącymi kluczową rolę w podejmowaniu działań na rzecz ogólnopolskiej polityki senioralnej, a także z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi, które pełnią istotną rolę w komercjalizacji osiągnięć naukowych i wsparcia w pozyskiwaniu kapitału na rozwój Programu. Dodatkowo Fundacja prowadzi działalność społeczną, naukową i edukacyjną na rzecz seniorów, zajmuje się doradztwem w zakresie wdrażania i realizacji programów adresowanych do osób starszych oraz świadczy pomoc materialną i logistyczną dla podmiotów realizujących programy w ramach gospodarki senioralnej.