O nas

Centrum Operacyjne „Senior 2030” S.A. (Centrum Operacyjne) we współpracy z partnerami reprezentującymi samorządy, środowisko naukowe, firmy oraz społeczności lokalne realizuje projekty, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce i odpowiadają na potrzeby społeczne.

Kluczowe przedsięwzięcia wdrażane przez Centrum Operacyjne koncentrują się na budowaniu mechanizmów społeczno-ekonomicznych, dzięki którym powstaną możliwości zaspokojenia potrzeb bytowych, medycznych, a także kulturalno-turystycznych obecnych i przyszłych seniorów, co w konsekwencji doprowadzi do znacznego wzmocnienia pozycji kapitałowej polskich przedsiębiorców oraz promocji regionów.

Nasza instytucja od wielu lat współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, a także posiada doświadczenie we współpracy z instytucjami państwowymi, kościelnymi, partnerami biznesowymi oraz organizacjami społecznymi. Rozwiązania, które wdrażamy w partnerstwie z władzami lokalnymi, mogą sprzyjać wzrostowi aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, utrzymaniu dotychczasowych i utworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszeniu odpływu ludności, obniżeniu kosztów socjalnych oraz poprawie jakości życia seniorów. Dzięki takim inicjatywom jak np. regionalne klastry seniora, gminy będą mogły otrzymać niezbędne wsparcie logistyczne, informacyjne oraz sprzedażowe dla swoich lokalnych przedsięwzięć. Ponadto najlepsze praktyki wypracowane w poszczególnych gminach będą mogły być łatwo przeniesione na inne obszary kraju.

Władze Centrum Operacyjnego prowadzą regularne rozmowy oraz organizują panele dyskusyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego oraz organizacjami pracowników i pracodawców w zakresie tematyki senioralnej.