Klastry

Klaster to skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą (źródło: wikipedia.org).

Regionalne Klastry Seniora jednoczą podmioty publiczne i komercyjne, zainteresowane działaniem w obszarze tzw. „silver economy”, budując dla niej fundament, dzięki czemu staje się możliwa wymiana informacji, współpraca oraz pozyskiwanie środków rządowych i z Unii Europejskiej. Jest to ponadto baza do kreowania nowej rzeczywistości celem poprawienia jakości życia obecnych i przyszłych seniorów. Przygotowanie modelu działań prosenioralnych, zawierającego szeroki wachlarz możliwych do podjęcia kroków, każdorazowo dopasowywanych do docelowej grupy odbiorców oraz umiejętne ich wykorzystywanie, staje się ogromnym atutem podmiotów działających lub zainteresowanych działaniem w obszarach polityki i gospodarki senioralnej. Ukształtowanie przez te podmioty wspólnej strategii, konsolidacja wysiłków, wiedzy i doświadczenia pozwoli im na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej na szczeblu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Oczywiste jest, że wspólne stawianie czoła wyzwaniom przynosi większe i szybsze korzyści niż działanie indywidualne, bez względu na to jaka jest ranga wyzwania i potęga ekonomiczno-organizacyjna podmiotu. Poprzez kooperację i wzajemną wymianę doświadczeń uczestnicy klastrów mają możliwość stworzenia wyjątkowej oferty dla rosnącej grupy seniorów.

W ramach Regionalnych Klastrów Seniora współdziałają wszyscy interesariusze projektu – od osób fizycznych, właścicieli gruntów i przedsiębiorstw (np. deweloperskich czy hotelarskich), przez instytucje kościelne i finansowe, po szkoły, uczelnie wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Klastry są odpowiedzialne za organizowanie i koordynację współpracy interesariuszy, a także propagowanie idei aktywnego i godnego starzenia się oraz założeń gospodarki senioralnej. Są one tworzone na szczeblu wojewódzkim i nie posiadają osobowości prawnej. Za koordynację współpracy między klastrami, a także współpracy między biznesowymi i publicznymi interesariuszami odpowiada Centrum Operacyjne, które zajmuje się rozpoznaniem polskiego rynku pod kątem produktów i usług dla seniorów oraz jednolitych warunków współpracy dla wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie.