Samorządowy Fundusz Zdrowia sp. z o.o.

Samorządowy Fundusz Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (SFZ) jest spółką o charakterze non for profit, w której wiodącymi udziałowcami są gminy. Władze SFZ podejmują wielowymiarowy zespół działań pozwalających wesprzeć najbardziej newralgiczne płaszczyzny gospodarki samorządowej w Polsce, poczynając od szczebla gminnego, a mianowicie: sektor „silver economy” poprzez realizację Programu „Senior 2030”, rynek ochrony zdrowia poprzez wdrażanie rozwiązań telemedycznych, sektor MSP, a ponadto chcą umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego podjęcie efektywnych działań na szeroką skalę, związanych z rozwojem lokalnej srebrnej gospodarki.

SFZ odpowiada za tworzenie i realizację planów sprzedaży i rozwoju biznesu w obszarach „silver economy” we współpracujących gminach. Wspiera logistycznie w pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i dedykowanych programów rządowych, wdraża rozwiązania z dziedziny polityki senioralnej poprzez pomoc senioralnym instytucjom publicznym i prywatnym w gminie – jej przedsiębiorcom i mieszkańcom – czyli przyszłym i obecnym seniorom, jako szczególnej i najważniejszej grupie, dla której potrzeb powstał Program „Senior 2030”.

Wypracowane w ramach Programu cele SFZ są zbieżne zarówno z ustawowymi kompetencjami gminy w zakresie zadań zmierzających do realizacji zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności, jak i z obowiązkiem wdrażania gospodarki senioralnej przez gminy na podstawie Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. Ich celem jest między innymi „upowszechnianie zasady uczestnictwa seniorów w aktywności obywatelskiej i tworzenie warunków na poziomie lokalnym dla rozwoju dialogu i zaangażowania obywatelskiego wśród seniorów”. Natomiast wszelkie działania podjęte przez SFZ w obszarach e-zdrowia są spójne z ustawowym określeniem roli samorządów w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności.