Wyzwania demograficzne

W 2016 roku liczba ludności w Polsce  wyniosła około 38 mln, w tym około 6 mln stanowili seniorzy 65+, czyli 15,7 proc. ogółu populacji. Szacuje się, że w 2030 roku liczba ludności w Polsce zmniejszy się do 37 mln, a jednocześnie nastąpi wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65. roku życia. W Europie, w analogicznym okresie, spodziewany jest wzrost liczby seniorów, który wyniesie 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku w 4 proc. wszystkich gmin w Polsce odsetek osób powyżej 65. roku życia przekraczał 20 proc. mieszkańców. Jak prognozuje GUS, już w 2030 roku taka sytuacja demograficzna będzie panować w dwóch trzecich wszystkich gmin w Polsce.

Proces demograficzny, jakim jest starzenie się społeczeństwa, oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym stanowią wyzwanie zarówno dla regulacji polskiej gospodarki, jak i samorządów, w szczególności gminnych, które w olbrzymiej mierze odpowiadają za realizację polityki wobec osób starszych. Potencjalne trudności mogą stać się wyzwaniem dla instytucji koncentrujących się na potrzebach seniorów. Mogą one stać się impulsem rozwoju  lokalnej gospodarki senioralnej, tzw. „silver economy”. To wyjątkowo istotne również ze względu na fakt, że po 2020 roku strumień środków rozwojowych z Unii Europejskiej ulegnie znacznemu ograniczeniu.

Centrum Operacyjne we współpracy z instytucjami publicznymi, kościelnymi, ośrodkami naukowymi oraz  partnerami reprezentującymi środowisko biznesowe, wspiera władze lokalne w wypracowaniu rozwiązań na rzecz zabezpieczania potrzeb i poprawy jakości osób starszych.