Zaangażowanie samorządów

Centrum Operacyjne jest partnerem dla podmiotów realizujących działania na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego.

Gminy, jako najbliższe obywatelom, doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców, w tym coraz liczniejszej grupy seniorów. Ponadto dysponują zarówno kanałami informacyjnymi, jak i placówkami prowadzącymi działalność adresowaną do osób starszych. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do efektywnej współpracy, jak również możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi –  starzeniem się społeczeństwa oraz mniejszą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym, jednostki samorządu terytorialnego stają przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniej opieki i pomocy chorym, samotnym, niesamodzielnym seniorom.

Centrum Operacyjne współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz inicjatyw, które sprzyjają zdrowemu i aktywnemu starzeniu się. Rozwiązania, które wdrażamy w partnerstwie z władzami lokalnymi, mogą sprzyjać wzrostowi aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, utrzymaniu dotychczasowych i utworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszeniu odpływu ludności, obniżeniu kosztów socjalnych oraz poprawie jakości życia seniorów. Dzięki regionalnym klastrom seniora gminy będą mogły otrzymać dla swoich inicjatyw niezbędne wsparcie logistyczne, informacyjne oraz sprzedażowe. Ponadto najlepsze praktyki wypracowane w poszczególnych gminach będą mogły być łatwo przeniesione na inne obszary kraju.